මිනිත්තු 5ක් තුළ ඔන්ලයින් හරහා නොමිලේ ණය මුදලක් ලබා ගන්න!

0% පොළිය. සේවා ගාස්තු නොමැත

  • රුපියල් 100,000 දක්වා ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකම
  • අවශ්‍ය වන්නේ වලංගු හැඳුනුම්පතක් පමණයි
  • වැටුප්පත්, බිල්පත් සාක්ෂි වැනි අතිරේක ලියකියවිලි අවශ්‍ය නොවේ

ඔබට අවශ්‍ය මුදල කොපමණ ද?

රු.
රු. 1,000
රු. 100,000

ඔබේ ණය මුදල ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ පියවර 3ක් පමණයි

රුපියල් 100,000 දක්වා ණය ලබා ගැනීම 1-2-3 තරම්ම පහසුයි

Apply Loan Step 1

අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති අයදුම්පත සම්පූර්ණ කරන්න

මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ දුරකථන අංකයක් සහ ඔබේ කාලයෙන් මිනිත්තු 2ක් පමණයි

Apply Loan Step 2

වෙළෙඳපොලේ පවතින වාසිදායකම දීමනා පිලිබඳ විස්තර ලබා ගන්න

loanxpay.com මගින් ණය සේවා සපයන්නන් රැසකගේ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කර වාසිදායකම කොන්දේසි සහිත ණය සේවා සපයන්නන් තෝරාගෙන ඔබේ අයදුම්පත අනුමත කිරීමට කටයුතු සුදානම් කරයි

Apply Loan Step 3

ඔබේ මුදල් ලබා ගන්න

තෝරාගත් ණය පහසුකම් සේවාව හරහා අයදුම් කරන්න,අදාළ ගිවිසුම අත්සන් කොට ඔබේ ගිණුමට මුදල් ලබා ගන්න. පළමු අයදුම්පතට පසු වෙබ් අඩවිය හරහා තවත් අයදුම්පත් පිරවිය යුතු නොවේ.ණය ගෙවීමේ ඉතිහාසය කුමක් වුවත් ඔබේ ණය මුදල අනුමත කිරීමට සූදානම් සියලු ණය දෙන්නන් මිනිත්තු 5ක් ඇතුලත සොයා ගන්න